S3P-2017-Debate-Surgeon-v-Hospital-Choice

S3P-2017-Debate: Surgeon vs Hospital Choice is Best